Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Love og regler


Sidst opdateret: 31.8.18

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet en række forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet.

Links til love, bekendtgørelser og vejledninger, som relaterer sig til disse opgaver finder du nedenfor.

Kystdirektoratet overgik ved kongelig resolution den 3. februar 2014 fra Transportministeriet til Miljøministeriet og i forbindelse med ny regering efter folketingsvalget den 18. juni 2015, blev Miljøministeriet omlagt til Miljø- og Fødevareministeriet. Kystdirektoratet blev den 1. februar 2017 lagt sammen med Naturstyrelsen.


Kystdirektoratets opgaver

Kystdirektoratets beføjelser er ved følgende bekendtgørelse overdraget fra Miljø- og Fødevareministeriet til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet:


Kystbeskyttelse

Etablering og udvidelse af kystbeskyttelse på og langs de danske kyster forudsætter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Den 1.september 2018 blev kompetencen overført til kommunerne. Derudover blev sagsgangen forenklet, idet en tilladelse til kystbeskyttelse erstatter en række dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning.

Kystdirektoratet er fortsat myndighed i forhold til kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører. Projekter, der omfatter gravning, boring og pumpning eller andre former for terrænændringer behandles også i Kystdirektoratet.


Søterritoriet

Reglerne for anlæg på søterritoriet, uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet findes i kystbeskyttelsesloven, se:


I følgende bekendtgørelser kan du for visse af disse arbejder finde retningslinjer for udformning af ansøgning og projekt, hvilke vilkår der normalt stilles for tilladelser og forholdet til anden lovgivning:


Miljø og natur

I forbindelse med Kystdirektoratets varetagelse af forvaltningsopgaver på kysterne og på søterritoriet, varetager Kystdirektoratet tillige en række miljøhensyn.

Reglerne om vurdering af visse anlægs og foranstaltningers indvirkning på miljøet (VVM) finder du her:

Reglerne om vurdering af, hvorvidt et anlæg eller en foranstaltning vil have en væsentlig indvirkning på et Natura2000-område eller en bilag IV art, kan du se her:


Herudover koordinerer Kystdirektoratet implementeringen af oversvømmelsesdirektivet om vurdering og styring af risikoen for ekstreme oversvømmelser. Du kan se bekendtgørelsen om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet her:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark