Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vejen til Ren havn i Esbjerg 2025


Sidst opdateret: 11.5.17

Esbjerg Havn har et løbende behov for oprensning af havnens bassiner. Langt hovedparten af det oprensede sediment kan klappes, men noget af sedimentet er forurenet og skal derfor deponeres på land. I slutningen af 2014 blev der indgået en aftale om en ny løsning til håndtering af det belastede sediment i Esbjerg. Løsningen består af fire delløsninger.

De fire løsninger kræver en række tilladelser og udbudsprocesser. I teksten herunder vil løsningerne blive listet med en kort beskrivelse af løsningerne inkl. en overordnet tidsplan samt beskrivelse af sedimentet.

Kystdirektoratet har indgået kontrakt med NIRAS om Totalrådgivning. NIRAS A/S skal hjælpe Kystdirektoratet med at realisere nedenstående løsninger.

Nedlukning af tørrefelterne

Tørrefelterne på Esbjerg Havn
Tørrefelterne på Esbjerg Havn

Kystdirektoratet har ca. 176.500 faste m³ (sedimentet er delvis udtørret sediment) liggende i tørrefelter på Esbjerg Havn.

Sediment i tørrefelterne skulle pr. 1. okt. 2014 have enten været bortskaffet eller lovliggjort. I forbindelse med etableringen af et Måde Havnedeponi var det indeholdt, at de afvandede sedimenter i tørrefelterne skulle tages op og deponeres i dette. Efter at Måde Havnedeponi er opgivet, er Kystdirektoratet i gang med at lovliggøre sedimentet i tørrefelterne.

Som en del af den nye løsning forudsættes det, at sedimentet i stedet nyttiggøres på stedet, idet tørrefelterne efter cementstabilisering kan bruges som havneareal.

Alt sedimentet er endnu ikke så tørt, at det er indbygningsegnet. Materialet må dog betragtes som "skovlbart".

Ifølge aftale mellem Staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune skal området hvor tørrefelterne ligger overdrages til Esbjerg Havn primo 2017.

Miljøstyrelsen har den 4. december 2015 meddelt tilladelse til et affaldsdeponeringsanlæg med yderligere reducerede krav.

Kystdirektoratet har afholdt licitation d. 9. november 2015 og laveste bud kom fra M. J. Eriksson A/S.

Kystdirektoratet og M. J. Eriksson har underskrevet kontrakt og entreprenøren vil startet på opgaven efter nytår 2015.

Du kan følge med i arbejdet på denne side her på hjemmesiden.

Oprensning af belastet og lettere belastet sediment i Esbjerg Havn

Der har været afholdt licitation på udbuddet af oprensning og bortskaffelse af det belastede sediment d. 3 september 2015.
 
Det kan hermed oplyses at udbuddet på ovennævnte entreprise annulleres.

Ved licitationen den 3. september 2015 indkom tilbud fra alle 6 prækvalificerede bydende.

Efter at have gennemgået tilbuddene med den tilhørende krævede oplysning om landdeponi og dokumentation for, at deponiet er godkendt til at modtage den aktuelle type affald, har Kystdirektoratet besluttet at annullere udbudsforretningen.

Begrundelsen herfor er, at der i den vedlagte dokumentation for landdeponi i samtlige tilbud er forhold, som rejser begrundet tvivl om, hvorvidt det er behørigt dokumenteret, at deponiet kan og må modtage det aktuelle havnesediment.

På baggrund heraf har Kystdirektoratet vurderet, at samtlige tilbud er ukonditionsmæssige.

Kystdirektoratet har nu igangsat tiltag til at identificere mulige, godkendte bortskaffelsesmuligheder for det oprensede sediment, som skal landdeponeres, således at der kan ske et nyt udbud, hvor der på forhånd er identificeret potentielle modtagere af sedimentet.

Alle interesserede opfordres til at deltage. Kystdirektoratet vil dog pointere at interesserede parter skal sikre at den lokalitet, hvor sedimentet ender, har tilladelse til at modtage sediment med det aktuelle indhold af forureningskomponenter.

Der er nu uploadet tre PCB analyser af sediment fra 2. bassin. Se PDF-filerne til højere mærket med "S".

Det er muligt at hente relevant materiale vedrørende sedimentet under Filer i menuen til højere. Materialet ligger i 3 grupper:

  • Orienteringsbreve – Dokumenter mærket ”O” indeholder de breve der er udsendt til orientering
  • Sedimentanalyser – Dokumenter mærket ”S” indeholder analyser af sedimentet i Esbjerg Havn
  • Mødereferat og mødepræsentation – Dokumenter mærket ”M” indeholder referat og præsentation fra orienteringsmøde den 30. september 2015.

Eventuelle spørgsmål vedrørende sedimentegenskaber og forureningsindhold kan rettes til Bettina Skovgaard Jensen ved NIRAS (BSJ@niras.dk)

Parallelt hermed vil der blive iværksat en ny procedure, for prækvalifikation af entreprenører til oprensning, klapning og bortskaffelse af havnesedimentet.

De prækvalificerede vil herefter blive inviteret til at afgive tilbud. Såvel prækvalifikation som udbud vil ske efter de gældende EU-udbudsforskrifter.

Den 25. april udsendes nyt udbudsmateriale til de 7 prækvalificerede entreprenører.

Der afholdes licitation d. 31. maj 2016, hvor der kommer 3 bud.

Den 20. juni 2016 indgås kontrakt med Rohde Nielsen A/S. Kontrakten dækker oprensning af 1. og 2. bassin inkl. forhavn samt 5. og 6. bassin inkl. Beddingsområde og løbet.

Du kan følge med i arbejdet på denne side her på hjemmesiden.

Oprensning af lettere belastet sediment i Esbjerg Havn

Bassiner, hvor der er søgt om klaptilladelse i Nordsøen vist med gul og orange. Kilde NIRAS.
Bassiner, hvor der er søgt om klaptilladelse i Nordsøen vist med gul og orange. Kilde NIRAS.

I flere bassiner ligger der i dag en større mængde sediment, som har et lettere forhøjet indhold af metaller og TBT (TBT er et stof, der har været benyttet i bundmaling på skibe, og som nu er forbudt). Sedimentet er aflejret gennem længere tid, da Kystdirektoratet ikke har haft et deponeringsanlæg til sedimentet, se beskrivelsen i ”Baggrund og historik . Sedimentets indhold af forurenede stoffer ligger i dag over nedre aktions niveau, men langt under øvre aktions niveau i klapvejledningen.

Der er tale om en mængde på ca. 200.000 m³ insitu sediment (2015) (mængden er opgjort som den mængde der ligger i havnebassinet). Sedimentmængden vil afhænge af, hvor hurtig bassinerne oprenses, da der hvert år aflejres 25.000 m³ sediment i disse bassiner. Når efterslæbsmængden er fjernet fra bassinerne, vil sedimentet med stor sandsynlighed være så rent, at det herefter kan klappes sammen med resten af sedimentet fra Esbjerg Havn.

De berørte bassiner er: 1. bassin samt forhavnen til 1. og 2. bassin, samt 5. bassin inkl. forhavnen til 5. bassin (beddingsområdet). Endvidere vil oprensning og klapning af sediment fra beddingsområdet blive medtaget i den nye klaptilladelse (området ved Sperlingpier og Tampenkaj).

Kystdirektoratet er sammen med NIRAS i gang med at søge Naturstyrelsen om tilladelse til at klappe sedimentet i Nordsøen. Når der forligger en tilladelse og der er fundet en entreprenør, vil opgaven med at oprense og klappe sedimentet blive startet. Kystdirektoratet håber at oprensningen starte i ultimo 2015 og forsætter i 2016, evt. 2017 alt efter tilladelse, metode og vejrforhold.

Kystdirektoratet har d. 22. februar 2016 fået en tilladelse til at klappe 200.000 m³ sediment i Nordsøen.

Følg med her: http://soeterritoriet.kyst.dk/oprensning-af-belastet-og-lettere-belastet-sediment-i-esbjerg-havn.html

Oprensning af belastet sediment i Esbjerg Havn 2015 til 2018

Bassiner der indeholder sediment, der ikke kan klappes, vist med rød og orange. Kilde NIRAS.
Bassiner der indeholder sediment, der ikke kan klappes, vist med rød og orange. Kilde NIRAS.

Sedimentet i 6. bassin, i beddingen samt dele af 2. bassin er så belastet med TBT og metaller, at sedimentet ikke kan klappes.

Sedimentet skal derfor bortskaffes til ekstern deponi. Løsningen består i at oprense sedimentet, så der ikke ligger ældre sediment tilbage i havnebassinerne og dernæst at transportere sedimentet bort til ekstern deponi.

Der er tale om en mængde på ca. 170.000 m³ insitu sediment (2015) som er aflejret over en årrække. Sedimentmængden vil afhænge af, hvor hurtig bassinerne oprenses, da der hvert år aflejres yderligere 20.000 m³ sediment i bassinerne. Når efterslæbet er fjernet, vil nogle af bassinerne være så rene at sedimentet kan klappes i Vadehavet sammen med det øvrige sediment fra havnen. Alternativt kan det klappes i Nordsøen eller bortskaffes i et nyt spulefelt, se her under.

Kystdirektoratet har fået tilladelse af Esbjerg Kommune til at oprense sedimentet. Når der er fundet en entreprenør, vil opgaven med at oprense og klappe sedimentet blive startet. Kystdirektoratet håber at oprensningen starte i primo 2016, og evt. fortsætte i 2017 alt efter tilladelse, metode og vejrforhold.

Følg med her: http://soeterritoriet.kyst.dk/oprensning-af-belastet-og-lettere-belastet-sediment-i-esbjerg-havn.html

Oprensning af belastet sediment i Esbjerg Havn 2018 til 2025

Placeringen af spulefeltet i Østhavnen
Placeringen af spulefeltet i Østhavnen

Hvis der stadig er forurenet sediment i Esbjerg Havn efter efterslæbet er fjernet, vil sedimentet fra Esbjerg Havn stadig skulle deponeres.

Den billigste løsning er at opføre et mindre spulefelt i den nye Østhavn i Esbjerg. Der skal derfor søges om tilladelse til at opføre et sådan deponeringsanlæg på et ca. 50.000 m² stort område i Østhavnen.

Løsningen består i at anlægge et spulefelt i Østhavnen. Herefter skal selve oprensningen og deponeringen, samt driften af spulefeltet sendes i EU-udbud.

Der er tale om en vurderet mængde på ca. 148.500 m³ insitu sediment (2014). Sedimentmængden vil dog afhænge af, hvor meget af sedimentet der skal bortskaffes, når efterslæbet er fjernet.

Kystdirektoratet er i gang med at søge  Miljøstyrelsen om tilladelse til at opføre et deponeringsanlæg til havbundsedimenter i Østhavneområdet. Når Kystdirektoratet har en tilladelse i 2017 vil opgaven med at opføre deponeringsanlægget blive sendt i EU-udbud.

Kystdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet kan starte i ultimo 2017/primo 2018 og at oprensningen starter i 2018/2019 og forsætter til 2025 alt efter, hvor meget sediment der er belastet i Esbjerg Havn.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Signe Marie Ingvardsen, Kystdirektoratet, tlf. 24 63 00 19.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark