Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vurdering af virkning på miljøet på søterritoriet


Sidst opdateret: 14.11.14

Vurdering af virkning på miljøet (VVM) på søterritoriet

VVM er en undersøgelse, som foretages for at vurdere, om et projekt vil få væsentlige påvirkninger på miljøet. Kystdirektoratet foretager en screening af, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej. Visse projekter er altid VVM-pligtige jf. § 2 stk. 1, mens andre projekter skal screenes for VVM-pligt, jf. § 3, stk. 1 i bek. nr. 579 af 29. maj 2013.

I screeningen tages stilling til projektets karakteristika, placering samt det berørte områdes miljømæssige sårbarhed.

Afgørelser om hvorvidt et projekt er VVM-pligtigt eller ej offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside under offentliggørelser.

VVM-proceduren i Kystdirektoratet
Hvis et projekt er VVM-pligtigt, høres en række myndigheder om forslag til emner i VVM-redegørelsen. Offentligheden har ligeledes mulighed for at komme med ideer til, hvad VVM-undersøgelsen skal indeholde. Kystdirektoratet indgår ofte i et samarbejde med kommunen om VVM-processen i store projekter. Kystdirektoratet stiller på baggrund af høringssvar fra myndighederne og indsendte bemærkninger fra offentligheden krav til VVM-redegørelsens indhold.

Den endelige VVM-redegørelse sendes i offentlig høring i otte uger. Hvis der er indsigelser til VVM-redegørelsen, udarbejdes der en hvidbog eller et notat med svar på indsigelserne. VVM-redegørelsen indgår som beslutningsgrundlag for Kystdirektoratets endelige afgørelse.

Indhold af en VVM-redegørelse
Som udgangspunkt skal en redegørelse som minimum indeholde de oplysninger, som er nævnt i VVM-bekendtgørelsens bilag 2. Derudover kan Kystdirektoratet bestemme, at yderligere materiale skal indgå i redegørelsen.
De forhold, der normalt vedrører søterritoriet er bl.a.:
  • Kystmorfologi og sedimentspredning
  • Marinbiologi, herunder Natura 2000
  • Marinarkæologi
  • Sejladssikkerhed
  • Partikelforurening fra skibe
  • Støj i anlægs- og driftsfase
  • Anvendelse af naturressourcer
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark