Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Zodiak Havnedepot


Sidst opdateret: 8.2.18
Oprensning af belastet sediment i Esbjerg Havn 2018 til 2025.
Placeringen af Zodiak Havnedepot i Østhavnen.
Placeringen af Zodiak Havnedepot i Østhavnen.

Der er stadig forurenet sediment i Esbjerg Havn, selvom efterslæbet er fjernet. Efterslæbet er det sediment, der i årevis har aflejret sig i havnen uden, at der er blevet renset op. Sedimentet fra Esbjerg Havn skal derfor stadig deponeres.

Den billigste løsning er at opføre et mindre spulefelt, Zodiak Havnedepot, i den nye Østhavn i Esbjerg. Et spulefelt er et bassin, hvor sediment ”spules” ind og deponeres. Der er derfor søgt om tilladelse til at opføre et sådan deponeringsanlæg, Zodiak Havnedepot, på et ca. 50.000 m² stort område i Østhavnen.

Miljøstyrelsen har offentliggjort VVM-redegørelse for spulefelt (Zodiak Havnedeponi) beliggende Zodakvej, Esbjerg Havn.

Materialet består af:
• VVM-redegørelse med et ikke teknisk resume
• Bilag 1-5 herunder:
1. Bilag 1: Miljøkonesekvensvurdering efter regler i deponeringsbekendtgørelsen
2. Bilag 2: Miljøvurdering af hensyn til Natura 200, Bilag IV-arter og vandområdeplaner
• Udkast til miljøgodkendelse for Zodiak Havnedeponi

Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger. Offentlighedsfasen løber frem til den 3. april 2018 og er annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside, klik her. Materialet kan også fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 7254 4000.

Den videre proces

Når den offentlige høring af forslaget er afsluttet, vil de indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen. Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne bemærkninger, og sendes til udtalelse i Esbjerg Kommune. Herefter beslutter Miljøstyrelsen, om der kan meddeles tilladelse til projektet.

Løsningen består i at anlægge et spulefelt i Østhavnen. Herefter skal selve oprensningen og deponeringen, samt driften af spulefeltet sendes i EU-udbud.

Der er tale om en vurderet mængde på ca. 148.500 pejle m³  sediment (2014). Sedimentmængden vil dog afhænge af, hvor meget af sedimentet der skal bortskaffes, når efterslæbet er fjernet.
Når Kystdirektoratet har en tilladelse i 2018 vil opgaven med at opføre deponeringsanlægget blive sendt i udbud.

Kystdirektoratet forventer, at anlægsarbejdet kan starte i medio 2018, og at oprensningen starter i 2018/2019 og forsætter til 2025 alt efter, hvor meget sediment der er belastet i Esbjerg Havn.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark